entrepriseportalen
Allerede bruger?

Forsyningskæde

I indus­trien, såvel som i bygge og anlæg er det fremhersk­ende billede at det kræver mange parters samar­be­jde at frem­bringe det endelige resul­tat. Organ­is­er­ing af parterne i velordnede kæder, der forsyner hinan­den i takt med efter­spørgslen kræver udvek­sling af infor­ma­tioner i præ­cis det for­mat og den tim­ing de enkelte parter har behov for dem. Entre­prise­por­talen ord­ner og styrer infor­ma­tion­sstrømme i forsyn­ingskæder helt oppe fra slutkun­den der styrer tak­ten og helt ned på den enkelte medar­be­jders niveau.

Samar­be­jdspart­ner

I den mod­erne glob­ale ver­den med den høje grad af spe­cialis­er­ing vi ser i dag er pro­duk­ter og ydelser sjældent fremkom­met inden­for ram­merne af en virk­somhed alene. Det stiller krav til et effek­tivt samar­be­jder med ens samar­be­jdsparter. Entre­prise­por­talen holder styr på kom­plek­siteten i rela­tion­erne til virk­somhe­dens samar­be­jdspart­nere, vel vidende at to parter kan have mange rela­tioner de indgår i med forskel­lige roller.

Indkøbsstyring

Overb­lik og rap­por­ter­ing på virk­somhe­dens for­brug af vare og ser­vices kræver detal­jerede data. Vedlige­hold og opsam­ling af data fra leverandør­fak­tura, specielt på papir eller skannede bilag er en kom­pliceret og tid­skrævende sag. I entre­prisportalen opsam­les disse data ved den almin­delige dagl­idags brug af sys­temet og ind­køb­safdelinger og andre i ledelsen kan følge med i real-​time helt ned på de enkelte vare og ser­vices og helt op til bereg­nede færdig­gørelses­grader på kæmpe anlægsprojekter:

Energiforsyninger

Forsy­ingsvirk­somheder står ofte over­for udfor­drin­gen at kom­binere ejer­sk­a­bet af kom­pleks fysisk infra­struk­tur med out­sourc­ing af kri­tiske anlægs og vedlige­hold­sop­gaver . Viden­sop­sam­lin­gen kan let blive spredt for alle vinde når leverandører og leverandør­ers medar­be­jdere kom­mer og går. Entre­prise­por­talen sikrer opsam­ling af disse vitale data for forsyn­ingsvirk­somhe­den på tværs af alle parterne.
 

Sagsbehandling

Behan­dling af sager implicerer ofte at mange men­nesker og parter skal bidrage til sagen i dens lev­etid frem til afk­lar­ing, løs­ning eller svar. Por­talen sørger for at arbe­jds­gange er velde­finerede og oplysningerne til sagens behan­dling afkræves af de rette per­soner eller parter, alt imens sikker­he­den omkring de forskel­lige oplysninger respekteres.

En inte­gr­eret del af god sags­be­han­dling er opti­mer­ing af sags­gan­gen. Pro­fes­sionel opti­mer­ing af processer skal altid tage udgangspunkt i fak­tuelle obser­va­tioner. Entre­prise­por­talen stiller en lang række faciliteter til rådighed for at præsen­tere data på en logisk og let tilgæn­gelig måde med det for­mål at fore­tage obser­va­tioner til brug for opti­mer­ing. Et eksem­pel er det avancerede rap­por­ter­ings og graf værk­tøj der viser kom­plicerede sam­men­hænge i et over­skueligt for­mat. Her er en graf, der viser udviklin­gen i sags­be­han­dlingstid hen over året set i forhold til den sam­lede sagsmængde:
 
graph_danish

Udbudsstyring

Online udbud foregår ofte i andre sys­te­mer ved trans­port af doku­menter i form af filer. Entre­prise­por­talen er en fælles plat­form hvor udby­der kan stille ska­be­loner til rådighed for tilbuds­giver i form af struk­tur­erede data. Det giver et helt andet niveau af muligheder for bereg­ninger og pris­valid­eringer, endog tilbage­bereg­net på his­toriske data og opstill­ing af alter­na­tive sce­nar­ier på tværs af udby­der og tilbuds­giver. Efter endt udbud aktiveres det vin­dende tilbud til en aktiv kon­trakt med et enkelt klik.

Outsourcing

En reduk­tion af pro­duk­tion­somkost­ninger – løn og øvrige omkost­ninger – er det dominerende motiv bag både den hid­tidige og den plan­lagte out­sourc­ing, jf Økonomi– og Erhvervs­min­is­teriet. For at dette for­mål skal realis­eres kræver det en vel­lykket inte­gra­tion af pro­ce­durer og infor­ma­tion­sstrømme af parterne i out­sourcin­gen. Entre­prise­por­talen kan facilitere udvek­sling og struk­turering af såvel processer, kon­trak­ter og infor­ma­tion­sud­vek­sling på brugernes eget sprog og i parternes egen valuta.

Kontakt os +45 33 25 16 66
info@pernexus.dk