entrepriseportalen

Meget mere end bare en portal

Entre­prise­por­talen fun­gerer som bindeled i store IT-​, telekom-​, bygge– eller anlægspro­jek­ter med mange inter­essen­ter i ind­byrdes rela­tioner. Por­talen sikrer, at alle delt­agere i entre­prisen har de samme opdaterede teg­ninger, speci­fika­tioner, bud­get­ter, pro­jekt– og tidsplaner.

Delt­agerne kan også fak­turere hinan­den gen­nem por­talen, og sys­temet over­holder sam­tidig de offentlige regler om dokumenthåndtering.

Det hele styres via entre­prise­por­talen – man behøver blot inter­ne­tadgang for at bruge sys­temet. Fx bruger HOFOR, Energinet.dk og Forsyn­ing Hels­ingør i dag por­talen til at styre deres omfat­tende gravear­be­jder med mange involverede underleverandører.

Det tager ikke lang tid at komme i gang. På få uger vil din virk­somhed kunne få stort udbytte af at bruge por­talen, når der skal køres store projekter.
EP Mobile

Asset management til Entrepriseportalen

Fra hardware til software. En RFID-nummerplade monteres på alle komponenter, enten ved produktionen eller på et centralt lager. Ved online bestilling modtages et ordrenummer og et unikt varenummer på de bestilte komponenter.

Bygherren modtager en elektronisk følgeseddel, hvor hver enkel komponent med dets eget unikke RFID-nummerplade og de tekniske specifikationer er koblet til bestillingen.

Når komponenterne ankommer til byggepladsen, scannes samtlige RFID-nummerplader nemt med den håndholdte RFID-læser, og følgesedlerne bliver automatisk opdateret via byggelederens smartphone. Byggelederen behøver ikke taste på sin smartphone. Signalet går automatisk fra RFID-læseren til smartphonen og videre til Veriloc-systemet. I tilfælde af fejl gives en advarsel til byggeleder og leverandør. Hvis det er de korrekte komponenter, kan de lægges klar til svejsning. De enkelte komponenter registreres med en GPS position.

Efterfølgende kan de spores meget nøjagtigt i forhold til position og dybde. Veriloc-systemet tilpasses naturligvis den enkelte virksomhed i et tæt samarbejde.

Referencer

Om os

Vi er et soft­wareud­viklings­firma, der gen­nem 20 år har arbe­jdet med forsyn­ings­branchen. Vi kender der­for stort set alle processer og prob­lem­still­inger inden­for bygge­pro­jek­ter, hvor der skal ned­graves kabler eller rør.

P.t. er vi 10 medar­be­jdere der hele tiden udvikler på vores hov­ed­pro­dukt — Entre­prise­por­talen. Vi udvikler efter prin­cip­perne om Soft­ware som en ser­vice (SaaS) og bruger SCRUM mod­ellen til at sikre høj kvalitet i vores løs­ninger.

Folkene bag Pernexus Sys­tems ejer også en del af ver​iloc​.dk, der laver RFID-​løsninger til blandt andet forsyn­ings­branchen. Med disse løs­ninger kan man sikre sig mod lever­ance­fejl og finde ned­gravede rørs præ­cise plac­er­ing. Dermed kan man få bedre kvalitet og sam­tidig spare penge på gravear­be­jdet, og på den efter­føl­gende vedlige­hold­else.

Kontakt os +45 33 25 16 66
info@pernexus.dk

 

Copenhagen, Denmark

Headquarters

+45 33 25 16 66

Herlufsholmvej 37
2720 Vanløse
Denmark
 

Nokia, Finland

Finland branch

+358 40 842 2486